Etikettarkiv: #taby

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Valrörelsen är i full gång och det är dags att Täbyborna får veta vilken skillnad det skulle kunna vara i vår kommun om Socialdemokraterna fick inflytande. En av de saker som vi kämpar för sedan flera år är att Täby ska rycka upp sig och erbjuda sina ungdomar sommarjobb. I veckans Täbynyheter skriver jag om vårt S-löfte att alla mellan 15 till 18 år som önskar sommarjobb och inte kan få det på egen hand ska få den viktiga erfarenheten sommarjobb via kommunen. Det är svårförståeligt att de borgerliga partierna inte i högre grad förstår vikten av sommarjobb för unga. I tidningen kortades min insändare något, men här nedan kan du läsa den i sin helhet:

 

Socialdemokraterna lovar sommarjobb till Täbys unga!

Nu är det hett efterlängtade sommarlovet snart här. En sommar fylld av sol, lediga dagar och av sommarjobb – för en del.

Täby kommun är en av de kommuner i Stockholms län som står ut genom att erbjuda kommunens ungdomar mycket få sommarjobb. Sommaren 2017 erbjöd kommunen 74 sommarjobb. Av dessa var endast 14 inom äldreomsorgen. Endast en tredjedel av platserna gick till flickor, dvs. 22 flickor fick feriejobb med hjälp av kommunen. Det är vi Socialdemokrater inte nöjda med. Som exempel kan moderatstyrda Täbys ambitionsnivå för sommarjobb jämföras med socialdemokratiskt styrda Järfälla kommun, som sommaren 2017 erbjöd 2000 unga mellan 15 – 18 år sommarjobb.

Sommarjobb är det bästa sättet att ge unga en första erfarenhet av arbetslivet, att uppleva den glädje och stolthet det ger att intjäna sin första lön. Ett första jobb leder ofta till nästa jobb. Att ha referenser och erfarenheter kan vara avgörande för vägen ut i arbetslivet. Sommarjobb rekommenderas av OECD som en effektiv åtgärd. I år skjuter också vår Socialdemokratiskt ledda regering till 100 miljoner till kommunerna för att stödja dem i att inrätta fler sommarjobb.

Från oss Socialdemokrater i Täby är det ett självklart löfte att Täby kommun skall i samarbete med det lokala näringslivet erbjuda sommarjobb till alla Täbys unga mellan 15 – 18 år som söker och inte får på annat vis. Det är en mycket god investering för både individerna och samhället, på kort och lång sikt.

Annonser

Varför om och om igen dessa ungdomsbostäder?

Nu på senaste kommunfullmäktige försvarade vi Socialdemokrater vår motion om att Täby kommun bör låta bygga ungdomsbostäder som kommunal hyresrätt. Som väntat och tyvärr fick den avslag av den moderatledda Alliansen. De anses inte att det behövs några särskilda ungdomsbostäder av någon sort och att det duger gott med andra planerade bostäder. Dessutom verkar de inte längre tycka att det är ett problem att så många unga vuxna täbybor inte kan finna en bostad här. Men varför tycker vi Socialdemokrater att det är så viktigt?

Jo, för att: Täby kommun planerar de närmaste 20 åren att det ska byggas drygt 15000 bostäder i kommunen. De mesta av det som planeras att byggas i den nya regionala kärnan Täby är flerbostadshus med bostadsrätter. Detta samtidigt som Täby kommun är en av de kommuner i landet som har högst andel bostadsrätter, 89 % (SCB 2014).

Som det är i dag har vi i Täby kommun en bristande social hållbarhet och en snedvriden åldersfördelning. Fokus Bäst att bo 2016 visar att Täby kommun tillhör de kommuner i Sverige som har den allra största utflyttningen av unga mellan 15-24 år. Kommunen har låg arbetslöshet och närhet till såväl Stockholms city som KTH, Karolinska institutet och Stockholms Universitet. Täby borde genom sitt läge vara en attraktiv kommun för unga vuxna. Här borde många unga vilja bo och rent statiskt så skulle de bosätta sig här.

I ”Täbylyftet Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge”
Examensarbete av Hans Guldevall KTH, 2013 belyses bland annat situation med bristen på boenden för åldersgruppen 20-35 år i kommunen och hänvisas bland annat till kommunens översiktsplan (Täby kommun, 2009) beskrivs detta som en utmaning och vidare förklarar man att den tillkommande bebyggelsen bör utformas för att attrahera denna åldersgrupp.

I examensarbetet redovisas också en intervjustudie som Täby kommun gjort med elever på Åva gymnasium där bland annat frågan ställs om de skulle kunna tänka sig att bo i Täby när de flyttar hemifrån. 12 % svarade att de kunde det. (s.349) Samtidigt konstateras i sammanfattningen att ”Att det finns ett samband mellan bristen på boende i åldern 20-35 i Täby och ungdomars attityd till framtida bostadsort” (s.36)

Ett boende i Täby ses av många unga helt enkelt inte som möjligt och därför är de inte något som de kan välja.

I Täby kommuns Översiktsplanen för Täby kommun 2010-2030 beskrivs åldersfördelningen i kommunen som en av våra utmaningar. Vi kan där se tydligt att det är ett tydligt underskott i kommunen på invånare mellan 20-30 år. I Översiktsplanen står att läsa. ”En utmaning är att behålla en större andel av ungdomarna i åldersgruppen 20-35 år som idag lämnar kommunen. Den tillkommande bebyggelsen bör utformas för att attrahera denna åldersgrupp.” (s.13) Vi kan krasst konstatera att så sker inte idag och visst är det lite konstigt att moderaterna inte instämmer i sin egen Översiktsplan för Täby?

Det är en tuff bostadssituation i Stockholmsregionen. Och alldeles särskilt svår för de som inte har stora inkomster, fast anställning eller ett eget större kapital. Det vill säga som många unga vuxna har det i början av sitt vuxenliv. När vi då ser till de nya bostäder som planeras att byggas i Täby kommer dessa inte att bota den akuta bostadsbrist som finns för våra ungdomar. Just därför vill Socialdemokraterna i Täby se att Täby kommun bygger särskilda ungdomsbostäder.

I många kommuner runt om i landet och även i Stockholmsregionen finns det särskilda ungdomsbostäder. Det är bostäder i form av hyreslägenheter, ofta i det kommunala bostadsbeståndet, som upplåts till unga vuxna under ett antal år. En vanlig åldersgräns för att få bo i lägenheterna är 18-26 år. Lägenheterna som ofta är 1:or, ibland 2:or är oftast mindre till ytan än ordinarie hyresrätter och bostadsrätter och har enklare materialval. Det finns många framgångsrika exempel på detta. Ungdomsbostäder löser inte alla problem – men de kan vara en viktig pusselbit bland flera andra.

Det är inte rätt och hållbart att vi bygger ett Täby där våra unga inte får plats. När Täby bygger nytt och ger plats för nya invånare måste vi bygga för alla, även för våra unga!

Några kommentarer till den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby

Vi Socialdemokraterna ställer oss positiva till att utveckla de centrala delarna av Täby och dess utveckling till regionkärna i nordost. Det är utveckling med fler bostäder, verksamheter och samhällsservice än vad den nuvarande översiktsplanen medger.

Som del i förarbetena med den fördjupade översiktsplanen bjöds medborgarna in för att uttrycka sina preferenser kring vad som behövs utöver det som finns i centrala Täby idag och fick också möjlighet att markera vilka platser som idag finns som värdesätts särskilt. I medborgardialogen ”Bästa Täby Tyck till om centrala Täby” (utförd av Spacescape AB) som genomfördes med webbenkät och dialogmöten kom många värdefulla synpunkter fram. Webbenkäten fick över 700 platsbeskrivningar och ca 80 personer deltog i dialogmötena. Dialogen finns på Täby kommuns hemsida: http://www.taby.se/stadskarnandialog. För att titta närmare på resultaten kan du titta här: http://dialog.spacescape.se/taby/ I rapporten går bland annat att läsa i sammanfattade iakttagelser från dialogens resultat; redogörelser i form av synpunkterna från webbenkäten och samtliga dialogmöten som sammanställts genom en kvalitativ bedömning.

Till exempel står att läsa: ” – Efterfrågan på en större mångfald av upplåtelseformer och bebyggelsetyper med fin arkitektur och kvalitet är ett enhälligt resultat från samtliga möten. Hyresrätter, studentbostäder och billiga bostäder för ungdomar, frånskilda, nyanlända och äldre upplevs vara en bristvara. Den nya bebyggelsen får gärna bestå av mindre lägenheter, nära stationer för kollektivtrafik, som fungerar för olika stadier i livet.” (s.60)

Nu finns ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna som just nu är ute på samråd till medborgarna. Från Socialdemokraterna ser vi att den tidiga medborgardialogen i högre grad hade kunnat få ge avtryck i detta förslag tex. i form av högre andel hyresrätter och mindre dyra bostäder för grupper i behov detta. Vi vill därför återaktualisera den tidiga medborgardialogen som medskick i samrådet. Täbyborna har rätt i att för ett mer socialt hållbart Täby behövs det byggas såväl en högre andel smålägenheter och hyresrätter med rimliga hyror.

Vi ser i den fortsatta processen fram emot ytterligare dialog med Täbyborna och att deras synpunkter tas tillvara på ett gott vis i formandet av framtidens Täby.

 

Västra Roslags Näsby och sagan om Bananhuset

Efter många år så var det till slut dags för detaljplan för Västra Roslags Näsby. Täby planerar för fler invånare och det är bra.

Från Socialdemokraternas sida kan vi konstatera att det har varit en lång process fram till detaljplan och en hel del förändringar som inte alltid varit transparenta eller förutsägbara. En del av det som förändrats är; antal bostäder, karaktären på området, hur det ses på vikten att bevara byggnader inom planområdet, området yttre gränser. En del grundläggande fakta fattades också många år in i planeringsprocessen som t.ex. att området är delvis omgärdat av sekundär transportled för farligt gods. Sammantaget gör det att Västra Roslags Näsby har förändrats i omgångar långt ifrån det uppdrag som gavs i arkitekttävlingen 2010,”Visionen är att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsdel med ca 600 bostäder och med inslag av verksamheter.” (s.4 tävlingsprogrammet). Vidare beskrivs hur den äldre delen av kommunhuset ska bevaras och övrig bebyggelse prövas i gestaltningen.

Rätt historieskrivning är, vad än de borgerliga säger att det var efter prövning i gestaltning och efter reaktioner och dialog med Täbyborna som det togs beslut om att bevara Blåklinten 1, även kallad Bananhuset. En antikvarisk utredning beställdes av Täby kommun 2012 ”BEBYGGELSE I VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY TÄBY KOMMUN 2012-08-10”. Den gjordes av AIX ARKITEKTER AB och visade på det höga kulturhistoriska bevaransvärdet hos fastigheten Blåklinten 1. Fastigheten konstaterades också vara välbevarad och skulle få stå kvar som en av årsringarna i området. Även Elverket och några andra byggnader i området skulle bevaras.

Det rådde därefter politisk samsyn under valåret 2014 och fram till hösten 2015 att Blåklinten 1 skulle stå kvar. Plötsligt oktober 2015 ändrade de borgerliga partierna inställning i frågan, Blåklinten skulle nu rivas. De har därefter hållit fast vid att fastigheten ska rivas, men däremot bytt fot ett antal gånger om hur de motiverar sin ståndpunkt. Det har hävdats att det är på grund av den riskklassade vägen och att enda lösningen är att dra in bebyggelsen på ett sådant sätt att Blåklinten 1 måste bort. Det har hävdats att fastigheten är i så dåligt skick att den inte skulle klara av att det byggs runt den, att grunden är för dålig, att det egna underhållet är eftersatt och kostar för mycket, att sopbilar och utryckningsfordon inte kommer att kunna nå byggnaden, att fastigheten förlorar sitt kulturhistoriska värde om en bygger runt den och därför nu inte längre är bevaransvärd. Vi socialdemokrater har tidigare under processens gång motsatt oss rivning just för att alliansföreträdarna inte kunnat visa att den är nödvändig och att den på flera sätt tillför värden i Täby. Vi hade också föredragit en delvis annan utveckling av området.

Slutligen har alliansföreträdarna nu landat i att fastigheten Blåklinten 1 skall rivas med skälet; att ge plats åt fler bostäder. Kanske borde de varit ärliga och sagt så från början och inte invaggat boende och övriga Täbybor i falska förhoppningar?

Men trots allt är det beklagansvärt och svårförståeligt med den frenesi som borgerligheten till varje pris vill få bort byggnaden från området. Det är en byggnad som förknippas starkt med området, den är kulturhistoriskt intressant och i grunden välbevarad och den rymmer en efterfrågad bristvara i Täbys bostadsbestånd – allmännyttiga hyresrätter med låg hyra. Hyresrätter av en sort som inte av allianstyret avses ersättas. Och här finns en brist – för att trots att det planeras för byggande av bostäder i Täby är det som nu måste lyftas för att få en socialt hållbar kommun är att vi inte bara vi bygger bostäder utan för vilka vi bygger. Vi måste framförallt bygga för de med störst behov!

Sammantaget rymmer borgerlighetens hantering av ärendet Västra Roslags Näsby många bristfälligheter i planering, kommunikation och transparens gentemot medborgarna om vad som egentligen är avsikten och strävas efter med området. Vilka utsagor kan Täbyborna lita på? Hur kan vi undvika liknande scenarier i framtiden? Hur kan vi verka för att faktiskt bevara årsringarna i det växande Täby i form av fastigheter och bevaransvärda miljöer? Hur kan vi värna den sociala hållbarheten i ett växande Täby och t.ex. ersätta de allmännyttiga hyresrätter som nu försvinner med nya? Hanteringen är allvarlig och riskerar att undergräva förtroendet för politiken. Därför vill vi socialdemokrater se en utredning av hanteringen av Västra Roslags Näsby. Kanske av förklarliga skäl motsatte sig den moderatledda Alliansen det.

Simmas långtifrån lugnt och långt till beslut i Alliansens Täby

Det blir allt rörigare i det allianstyrda Täby kommun- det senaste året har två kommunfullmäktige fått ställas in då det politiska styret inte lyckas få fram tillräckligt många ärenden till beslut. Samtidigt dras gång på gång ärenden först fram till beslut och sedan tillbaka. Senaste exemplet är beslut om den nya simhallen. Nu tillbakadraget och i skrivandes stund är det osäkert när beslut ska fattas om den nya simhallen. Kan det bero på att det nu hävdas av vissa inom Alliansen att det är dags att gå fram och börja hyvla kostnader i den efterlängtade simhallen som redan presenterats för medborgarna i Täby? 40 miljoner saknas i nuläget i projektet. Enda parti som är beredd att skjuta till pengarna är Socialdemokraterna – de övriga röstade ner vårt förslag om ytterligare medel. Och nu är simhallen försvunnen från beslutslistan igen.

Bostäder talas det och skrivs det också mycket om i Täby. Speciellt kommunstyrelsens ordförande håller en hög profil i ärendet. Ändå ligger vår s-motion ”Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag för hyresrätter” obesvarad ett och halvt år efter att den väcktes. Något datum eller plan för när allianstyret tänker sig att bereda och besluta om motionen är inte heller satt. Det blir synnerligen märkligt när det samtidigt betonas i tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen att ”Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.” Läser inte m, L, c, och kd handlingarna eller har de så fullt upp i sin röra att den ena handen inte vet vad den andra gör? Varför hänvisa till en kommunalag i egna tjänsteutlåtanden när den inte avses följas? Inget svar om något.

Nu planeras istället ett extra kommunstyrelsesammanträde den 19 juni. Förhoppningsvis finns något att besluta då? Eller inte. Alliansstyret simmar alltifrån lugnt.

2016 Täby mitt i världen – några tankar och tillbakablickar på det år som gått

Nu är snart det händelserika året 2016 till ända. Ett år som med sina många dramatiska och ibland oväntade händelser än en gång gjorde klart att politik spelar roll. Det som också blev tydligt är att om vi överger det goda politiska samtalet, låter hatiska krafter släppa loss och ägnar för lite tid det grundliga politiska fotarbetet till att lyssna på människor och deras oro, då kan vad som helst hända. Jag tänker i internationella sammanhang på Brexit där den oro som människor kände för om EU är på rätt väg och gör det som behövs. En oro som inte bemöttes och lyssnades in tillräckligt och som gav till resultat att folket röstade för Storbritanniens utträde ur EU. Här ledde också det uppvarvande slutskedet till mordet på labourpolitikern Jo Cox. Jag tänker även på Trumps vinst i amerikanska valet där lögner vann över fakta och hatet blommade fritt på et sätt som vi inte trodde var möjligt. Politiken har visat ett ansikte som vi var många som trodde att den inte hade i vad vi vill tänka på som vår upplysta del av världen. Året 2016 i stort har framförallt präglats av det grymma kriget och den pågående humanitära katastrofen i Syrien. Bilderna därifrån och från flyktingläger i närområdet är fasansfulla och etsar sig fast och uppmanar till handling.

Flyktingfrågan har varit den fråga som både dominerat den nationella som lokala debatten och satt Täby på Sverigekartan under året. 2016 inleddes med beskedet att Täby park hotell omvandlades från ett tillfälligt mottagande till ett asylboende. Med plats för mellan 5–600 boende är det ett av landets större. Då Migrationsverket bedömer att boendet har god klass och är mycket bra beläget i förhållande till samhällsservice placerades främst barnfamiljer på Täby park. Vi socialdemokrater välkomnade att Täby genom att ge plats för ett asylboende kan bidra till en god integration och ge en första kontakt med svenska samhället. Många Täbybor har under året engagerat sig på ett fantastiskt vis med att hjälpa till såväl praktiskt som med sociala kontakter både kring asylboendet, de nyanlända och för ensamkommande flyktingbarn.

Tongångarna från moderaterna i Täby och deras främsta företrädare kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam har tyvärr varit mycket fokuserat på problematiserande kring flyktingmottagandet och inte gett uttryck för den godaste viljan.

Så i november i beslutade allianspartierna i kommunstyrelsen att säga stopp för fortsatt flyktingmottagande på obestämd tid. Vi socialdemokrater yrkade självklart avslag och reserverade oss. Efter att ha dragit arbete kring bostadsförsörjningen av de nyanlända som Täby ålagts i enlighet med migrationsöverenskommelsen för i långbänk under ett år konstaterade den moderatledda alliansens i Täby att nu inte ser att det går mer. Det är ett beklagligt agerande och såväl djupt oansvarigt som osolidariskt. Nationell debatt följde kring kommuners mottagande, vårt gemensamma ansvar och de fåtal kommuner; Ekerö, Täby och senare Nacka och Vallentuna som säger stopp. Läs mer: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oppositionen-sanningen-aer-att-taeby-inte-ens-foersoekt-29391   https://mitti.se/nyheter/oppositionen-kritisk-flyktingstopp/

Det kommunpolitiska året i övrigt i Täby har varit långt ifrån händelselöst. Det har präglats av den moderatledda Alliansens snålande på medborgarservice, fortsatt styre som sätter låg skatt som främsta mål i kommunen och där allt som är kommunalt drivet eller ägt ideologiskt flaggas under vad som verkar vara moderatparollen ”lägg ner, sälj, riv!”. Täby kommun fortsätter under moderaternas ledning tvärsemot vad vi Socialdemokrater vill styras målmedvetet mot ett Täby som bygger murar mot omvärlden och där endast den med tjock plånbok släpps in och får stanna i värmen.

I februari togs så det slutliga beslutet om rivning av Täbys sista kommunala hyreshus Bananhuset. Den moderatledda Alliansen drev igenom att huset trots såväl vikt för bostadsförsörjning och kulturhistoriska värden inte var värt att bevara. Läs mer: http://www.hemhyra.se/stockholm/nytt-rivningsbeslut-bananhuset http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/snart-rivs-huset-trots-protester/aRKphr!Bq8bLJEXtEFIIeGOkypnpA/

Under våren kunde vi också konstatera att förlängning av Roslagsbanan till centralen var det alternativ för Täby som gick vidare för fortsatt förhandling inom Sverigeförhandlingen. Hur det slutligen kommer att gå väntar vi fortsatt på. Klart är dock att Täbyborna efterfrågar stärkt kollektivtrafik och flera satsningar måste till stånd för ett växande Nordost som ska utvecklas hållbart.

Alliansen fortsatte även i år i sin utförsäljarpolitik i Täby.  Den här gången var det Löttinge gård som gick under klubban och såldes till en privat entreprenör med motsägelsefulla motiveringar om att öppna upp för Täbyborna genom att sälja ut Täbybornas egendom. Oklokt och strategiskt. Vi socialdemokrater förespråkade istället ny arrendator och fortsatt ägande av kommunen. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/debatt-dumdristigt-att-salja-lottinge-gard/aRKpcE!VCwR6GVzsOdcG8F3NINwvQ/

Kulturåret trots satsningar på publika föreställningar på Tibbleteatern ett år med ett fortsatt stressat läge för kulturen i Täby. Där Täby kommun en av de kommuner som satsar minst på kulturen i Sverige. Det hotades med biblioteksnedläggningar och det blåste snålt kring Karby Gård. Med nöd och näppe plåstrades såren om i Alliansens Verksamhetsplan, men vi socialdemokrater är fortsatt inte nöjda och vill satsa mer. Läs mer: https://mitti.se/debatt/insandare/insandare-kulturen-maste-starkas-inte-monteras-ner/

Vi socialdemokrater har under året fortsatt hålla högt tryck i de viktiga bostadsfrågorna med politiska förslag, kampanjinsatser och i den lokala debatten. Vi måste ta den unika chans som Täby nu har att både bygga mer bostäder och att bygga för fler kategorier av invånare. Vi behöver bygga mindre ensidigt och istället satsa på blandade upplåtelseformer och prisklasser på de bostäder som byggs. Och framförallt behöver Täby hyresrätter, privat ägda men också kommunala hyresrätter. Det är dags att Täby tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Läs mer: https://mitti.se/debatt/insandare/insandare-bygg-for-unga-i-taby-park/?omrade=taby https://mitti.se/nyheter/mark-for-miljoner/

Under hösten var en av de stora frågorna i Täby ”Förskoleupproret”. Där förskoleföretag och föräldrar i kommunen gick samman i ett upprop för att få bättre och mer förutsägbara  ekonomiska ramar för att bedriva förskoleverksamhet i kommunen. Vi Socialdemokrater ser positivt på att frågan om de ekonomiska ramarna för förskolan och dess kvalitet nu lyfts upp på dagordningen. Vi fortsätter att hävda att de lösningar och medel som allianspartierna i Täby är beredda att skjuta till är otillräckliga. Täbys barn är värd en god kvalitet i förskolan.

Så kom det då till slut ännu skattesänkning i Täby. Vi socialdemokrater visade att vi istället för att sänka skatten vill satsa på välfärden för Täbys invånare. Därför föreslog vi en skattehöjning om 15 öre och ett flertal satsningar på Täbys barn och unga, men också att påbörja en riktning mot en högre kvalitet i äldreomsorgen och bildandet av ett kommunalt bostadsbolag. Det blev en intensiv debatt i kommunfullmäktige när våra förslag ställdes mot varandra. Läs mer: https://annicagryhed.com/2016/12/02/nagra-doser-krokodiltarar-och-sankt-skatt-i-alliansens-taby/?iframe=true&theme_preview=true

Positivt under året har varit de stora satsningar från vår Socialdemokratiskt ledda regering på förskola, fritids och skola med riktade statsbidrag som kommit Täby till del. Det har lett till ökad lärartäthet, förstärkt fritidsverksamhet, mindre barngrupper i förskolan och ytterligare satsningar på höjda lärarlöner med Lärarlönelyftet. Vi Socialdemokrater i Täby har också varit aktiva såväl med kampanjande, lokala media och satt ett ökat tryck på de styrande partierna i debatterna i fullmäktige. Nya medlemmar kommer nu till vårt parti och vill vara aktiva för ett Täby med jämlikhet och frihet för alla. Samlat bådar det gott för ett 2017 med fler välfärdssatsningar från regeringen och ett än starkare S i Täby här hemma lokalt.

Med det sagt önskar jag alla ett GOTT NYTT 2017!

När inte den rätta kunskapen finns – fallet Oscar

Återigen har vi kunnat läsa och höra om en incident i en Täbyskola i riksmedia. Den här gången var det Sveriges radio som går igenom fall som kommit Skolinspektionen till del där barn utsatts i skolan. Vi är många som blivit berörda av eleven Oscars berättelse om hur vuxna personer hållit fast och ner honom med våld s.k. fasthållning för att bemästra oroliga situationer. Fasthållning är en metod som är inte bara mycket ångestskapande utan också potentiellt dödlig. Fasthållning är ett förlegat förhållningssätt som inte löser några beteendeproblem eller situationer utan snarare kan fördjupa dem och skapa än djupare problem. Självklart ska sådant inte förekomma i Täbys skolor.
Vi har också kunnat läsa i media många kraftfulla motreaktioner och protester mot det inträffade. Det här har inte bara hänt Oscar i Täby utan även andra barn, ofta barn med särskilda behov, runtom i vårt land. Och varje gång det händer har vi att göra med ett kapitalt misslyckande hos skolan och dess personal, som går ut över de barn som ofta är skolans sköraste.
Men det är naturligtvis inte så att lärare och övrig personal i skolan vill barnen illa -tvärtom. Det handlar istället om brist på kunskap och de rätta verktygen i att bemöta problemskapande beteende som tex utåtagerande vid stress i skolan. Det är därför av yttersta vikt att skolans personal får den specialpedagogiska utbildning och fortbildning som behövs för att de ska kunna bemöta alla barn i skolan på ett bra sätt.
Därför är det bra att vi nu har en rödgrön regering som har inte bara skolan i fokus utan också satsar speciellt och riktat på specialpedagogisk fortbildning och kompetensstärkning till personal. Tyvärr kan vi här konstaterar att den specialpedagogiska satsning som regeringen Skolverket satt i sjön för läsåret 2016/17 den deltar Täby kommun inte i. http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/nytt-bidrag-starker-larares-specialpedagogiska-kompetens-1.253442?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
Täby kommun med sitt Alliansstyre har trots att de säger sig satsa på ett tillgängligt lärande och har tidigare uppmärksammade fall med Kristinaskolan och nu fallet Oscar i bagaget inte ens sökt medel för att delta och få statliga medel för specialpedagogisk kompetensutveckling av sina redan anställda lärare. Skälet som anges för den uteblivna satsningen från Täbys sida skall var att det inte finns tillräcklig med anställda specialpedagoger i Täby kommun för att handleda sina kollegor i satsningen.
Det är djupt oroväckande att för Alliansen i Täby har fortfarande inte barnen med särskilda behov kommit högre upp på dagordningen. När får vi nu härnäst läsa om nästa Kristinaskola eller nästa Oscar i Täby? Utan satsning på kunskap är det bara en tidsfråga.