Etikettarkiv: #spol

Ett socialt hållbart Täby – är det möjligt? Javisst!

I måndags (27/11) gick den årliga budgetdebatten av stapeln på kommunfullmäktige i Täby. Där behandlades verksamhetsplaner för Täby kommun 2018. Vi Socialdemokrater i Täby presenterade en verksamhetsplan för 2018 med tilläggsbudget och ändringsförslag för kommunfullmäktige. I vårt förslag visade vi vägen för hur vi kan styra för ett Täby med välfärd, frihet och möjligheter åt alla. För det är möjligt med en hållbar ekonomisk politik som tar hänsyn till miljön samtidigt som vi fördelar resurserna så att de kommer alla till del.

I Täby är vi nu 70 000 invånare. Dessutom finns en planerad utveckling med ca 17 000 bostäder de kommande decennierna. Det är nu vi planerar för framtiden! Det är nu vi har chansen att bygga ett Täby för alla.

I vårt alternativ gjorde vi bland annat satsningar på:

En enhetlig förskolepeng som möjliggör mindre barngrupper och en stabilare ekonomi för förskolorna, Vi vill också satsa för att mota den ökande psykiska ohälsa vi ser hos våra barn och unga. Satsningar på att alla barn ska kunna ha en meningsfull fritid. Vi vill införa nolltaxa för barn och ungdomsidrott i kommunens hallar och planer och halvera avgiften i kulturskolan. Alla barn har rätt till en trygg barndom, därför vill införa en policy mot vräkning av barnfamiljer.

Idag tvingas många unga flytta från Täby. Även om här finns bostäder så är de inte nåbara för de unga. Vi lade förslag för en socialt hållbar bostadspolitik. Som innebär: Fler hyresrätter så att ungdomar kan flytta hemifrån. Vi vill också se särskilda ungdomsbostäder. Täby bör återigen införa ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag

Det är de som är äldre som ha byggt upp vårt samhälle och har bidragit under ett långt liv. Nu tar den socialdemokratiskt ledda regeringen stora steg för att ta bort den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga införde under sin tid i regeringen.
Här i vårt Täby skall alla kunna åldras i trygghet och vara garanterad en god hemtjänst och omsorgboende i Täby. Kommunal regi ska finnas som valbart alternativ. Korttidsplatser ska finnas i kommunen.

I ett Täby där vi bryr oss om varandra så ser vi också till den som inte varit så länge i vårt land. Vi ska ha ett solidariskt flyktingmottagande i kommunen. Människor som har fått sin asyl beviljad ska kunna integreras i Täby och bosätta sig här och finna en framtid för sig själva och sina barn i vår kommun. För att stödja de goda krafterna i lokalsamhällets olika delar och samverka för god integration behöver Täby ett integrationsråd. Vi föreslår även inrättandet av extratjänster och satsar extra på vuxenutbildning för bland annat att vi ge våra nya invånare en god start och hitta jobb snabbt.

Vi lyfte också i vårt alternativ att nu när Täby växer så måste vi ta tillfället i akt att planera modernt och miljösmart. För att stödja det arbetet i såväl kommunen, bland företagare och privatpersoner vill vi inrätta en klimat- och energirådgivare. De beslut vi tar idag formar det Täby vi ger till kommande generationer.

Vi Socialdemokrater ser att Täby är en kommun som skulle kunna mer. En kommun som skulle kunna göra mer för att bli en ansvarstagande kommun som ser till behoven idag och imorgon.

Täby behöver investeringar i det gemensamma.

Annonser

Välfärd – det handlar om människor och våra gemensamma medel

Den gångna veckan var en något kortare arbetsvecka men en intensiv sådan. Veckan rivstartade med kommunfullmäktige och nu var det dags att inviga den nya kommunfullmäktigesalen och även om inte all teknik var på plats var det skönt att äntligen vara på plats. Dagordningen var fullmatad med beslut dessvärre denna gång var det fler sådana än brukligt som inte var till vår socialdemokratiska belåtenhet. För visst är det bra att Täby nu åter tar emot nyanlända – men ett hotellboende som Täby park hotell kan vi socialdemokrater inte se som något annat än en akutlösning. Att bo så i två till tre år för en barnfamilj blir oerhört tärande och hindrar vanligt familjeliv och hållbara sociala relationer. Därför vill vi socialdemokrater nu se krafttag för att hitta andra boenden och kompletterande lösningar. Det handlar självklart om att vi måste planera och bygga socialt hållbart med permanenta bostäder med blandade upplåtelseformer och för andra grupper än välbeställda i Täby. Men – det handlar också om att vi bör fortsätta arbetet med att få fram tillfälliga lägenheter till barnfamiljer i form av modulbostäder, att kommunen bör anstränga sig ytterligare i kontakten med privata värdar och att göra det lätt för täbybor att hyra ut rum/del av bostad via kommunen. Vi måste använda hela verktygslådan när det gäller bostäder – både på kort och lång sikt.

Vi socialdemokrater reserverade oss mot det beslut som majoriteten tog att Täby kommun ska åta sig att bygga en skola åt den privata friskoleaktören Inspira-Fos. Kommunen har stora investeringar framför sig de kommande decennierna och att då ta på sig att bygga åt andra aktörer med de stora åtaganden som kommunen ändå har det är varken ekonomiskt hållbart eller en godtagbar inriktning för kommunen.

Stundtals gick debattvågorna höga i fullmäktigesalen, konstateras kan att det inte blev någon brukarombudsman eller någon delning av socialnämnden med en särkild äldreomsorgsnämnd. Synd då vi trots befolkningstillväxten har en åldrande befolkning och en brukarombudsman inom LSS skulle vara välbehövligt.

Var också i veckan gäst tillsammans med Camilla Jansson (S) KSO från Upplands Bro i ett panelsamtal på Sundal Collier som behandlande S syn på vinster i välfärden. Det var roligt med högt intresse och bra stuns i frågor och stundtals debatt om varför vi socialdemokrater inte kan låta saker vara som det är och kanske snarare skruva på systemen lite inom välfärden. Viktigt att komma ihåg i frågan om ordning och reda i välfärden och vinstjakten där – är att debatten hade inte funnits och varit så seglivad om det inte vore så att det inte fungerar bra som det är nu. Svenska folket har inte förtroende för den nuvarande ordningen, med rätt till ohejdat vinstuttag och lösa och olika regler med bristande insyn. Just därför kan nuvarande system inte kvarstå, det har bristande legitimitet. Vi behöver också en välfärd som styr mot jämlikhet för brukarna/medborgarna och som verkar mot segregation. Vill vi värna en offentligt finansierad välfärd måste det vara ett system med hög trovärdighet, som styr rätt och där våra gemensamma medel går till det de är avsatta för.

Jag tror att vi kan komma fram till en bra lösning där kommunerna får större möjlighet att ta sitt ansvar, insynen ökar och där privata såväl som ideella aktörer kan ha en plats om de accepterar att välfärden inte är en marknad som andra. Verksamheten, med dess samhällsnytta måste vara i fokus, inte vinst.

 

Nödvändigt med en professionell och oberoende revision av kommunerna

I Sverige hanterar kommunerna stora delar av välfärdssektorn och cirka två tredjedelar av den offentliga verksamheten genomförs idag av kommunerna. Samtidigt är kommunernas verksamhet och styrning i mycket okänd för den vanlige medborgaren. De som ska granska den kommunala verksamheten och pröva om de förtroendevalda har utfört sitt arbete på ett bra sätt är av fullmäktige valda kommunala revisorer. Dessa väljs och har nominerats av de olika partierna.
Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Deras uppgift är att pröva om den kommunala verksamheten:

• sköts på ett ändamålsenligt sätt och
• från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
• om räkenskaperna är rättvisande och
• om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Det system som vi nu har i våra svenska kommuner innebär att politiker granskas av politiker. På den lokla nivån är den partipolitiska aktiva skaran inte särskilt stor. Alla känner eller känner till varandra. De lokala politikerna fattar i nämnder och styrelser de beslut som sedan verkställs i de kommunala verksamheterna.

Den kommunala verksamhet som de kommunala revisorerna i sin tur ska granskar är en mycket stor sektor som består av den politiskt styrda kommunala förvaltningen med både dess styrning, eget ägande och egenregi av verksamheter. Vi har också alltmer i kommunerna av upphandling av tjänster och drift. Våra moderna kommuners verksamhet är komplex och hanterar stora ekonomiska belopp årligen. Kommuner och dess verksamhet är nu något helt annat än på 1800-talet.

Ur medborgarnas och demokratins synvinkel är det centralt att tilliten till våra system upprätthålls. Vi vill vara säkra på att den kommunala verksamheten leds effektivt och i enlighet med demokratiskt fattade beslut och är fri från korruption. En revision som granskar den kommunala verksamheten och som för alla framstår som oantastligt oberoende och med hög trovärdighet är av yttersta vikt. Därför bör dagens system med politisk valda kommunala revisorer ändras. Dagens ordning fungerar inte och kommer i längden inte heller kunna upprätthålla allmänhetens förtroende.

I Täby kommun har det redan nu gått så långt med det charadartade oberoendet som den kommunal revisionen ska ha att den sammankallande i den kommunala revisionen har avsagt sig sitt uppdrag mitt i mandatperioden. Det politiska oberoendet gick inte längre att upprätthålla i revisionen. Arbetet går inte längre att beteckna som sådant att ledamöterna förhåller sig politiskt oberoende till varandra i enlighet med kommunallagens intentioner. Är detta måntro ett enstaka olycksfall i arbetet i Täby?

Självklart kan revisionens sammansättning av såväl individer, antal och representation spela roll. Men, det grundläggande problemet är större än så. Det finns inget i vår nuvarande modell som förhindrar svågerpolitik och politisk hänsyn i den kommunala revisionen. Tvärtom systemet och den kommunala politikens och styrets villkor och funktionssätt verkar åt en kommunal revision som inte står fri från politisk hänsyn. En annan ordning krävs.

Vad kan då nu göras för att få en bättre ordning? Att i varje kommun inrätta oberoende revisorer som granskar den kommunala verksamheten ter sig inte som en rimlig lösning, då verksamheten i de flesta kommuner troligen inte kommer upp i tillräcklig volym för att vara försvarbar. För att upparbeta kompetens och kunna arbeta effektivt med kommunernas revision torde revisioner som täcker in flera kommuner vara en mer gynnsam ordning. I regionerna ryms kommuner och regionen kunde vara ett sådant paraply som en oberoende professionell revision kunde verka under.

Mot bakgrund av detta har jag skrivit en motion till Socialdemokraternas partikongress där jag yrkar att vårt parti ska arbeta för att det kommer till stånd en utredning som speciellt ser till den kommunala revisionens funktion och villkor. En utredning som dessutom undersöker möjligheterna till och tar fram en modell till politiskt oberoende professionell revision av kommunerna på regional nivå.

Socialdemokraterna i Täby har ställt sig bakom min motion och jag hoppas på god diskussion på partikongressen. Men självklart också att i förlängningen en sådan utredning kommer till stånd.