Vad gör lite regn

imageEn del dagar är bra dagar. Det bara är så. En sådan dag är idag.

Bra möten, med samtal om vad som är och vad som kan bli. Samtal tillsammans om hur vi Socialdemokraterna i Täby kan vässa oss ytterligare och dessutom med stora doser av lust att göra.

För vi har mycket att ta itu med här i Täby, det moderatledda vanstyret blir allt tydligare. Kommunens pengar flödar åt alla håll bara inte i kvalitativ välfärd åt Täbyborna. Barnen, de gamla, de med funktionsnedsättningar de får betala priset. Men så behöver det inte vara och så ska det inte vara. Och det kan vi ändra på!

Det regnar idag. Men det spelar ingen  roll, det här är ändå en riktigt bra dag.

Annonser

Jobba på sommarlovet? Jomen visst så ska det vara!

Syrenen blommar och snart har Täbys ungdomar sommarlov. För en del väntar ett späckat sommarlov med resor, aktiviteter och kanske sommarjobb. För andra brer sommaren ut sig som en oändlig räcka av veckor som en inte vet vad en ska göra med. Inga resor, inga sommarstugevistelser och inget sommarjobb. Så olika kan det se ut, även i det välmående Täby. Här där många barn och unga har det bra förspänt med föräldrar som har såväl ekonomiska resurser som kontakter. Men inte alla har det så.

Samtidigt som vi vet att nöje och avkoppling är bra för den som studerar. Vet vi också att miljöbyte och nya motiverande erfarenheter , tex i form av ett sommarjobb är både stärkande för självkänslan, ger tillhörighet i samhället och arbetserfarenhet att föra upp på cv:et. Det kan få en tonårstrött gymnasieelev att återvända efter sommaren med förnyad energi för sina studier.

Just därför ger vi Socialdemokrater i Täby oss inte: visst borde även Täby kommun erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar! Vi föreslog därför återigen i vår alternativbudget för 2017 att kommunen i samarbete med det lokala näringslivet skall erbjuda 250 sommarjobb. Det utöver det 50-tal som kommunen idag erbjuder till ungdomar med särskilda behov och funktionsnedsättningar.

Att möjliggöra reella chanser till sommarjobb för ungdomar som inte har föräldrar och bekanta med familjeföretag eller andra kontakter, det är en liten enkel åtgärd från kommunen som kan innebära mycket. Frågan vi bör ställa oss är om vi har råd att inte satsa på sommarjobb? Det är en fråga om goda livschanser för alla och en investering i våra ungdomar och som ger avkastning i allas vår framtid. Vi ger oss inte; så – jo men visst ska det jobbas på sommarlovet!

Välfärd – det handlar om människor och våra gemensamma medel

Den gångna veckan var en något kortare arbetsvecka men en intensiv sådan. Veckan rivstartade med kommunfullmäktige och nu var det dags att inviga den nya kommunfullmäktigesalen och även om inte all teknik var på plats var det skönt att äntligen vara på plats. Dagordningen var fullmatad med beslut dessvärre denna gång var det fler sådana än brukligt som inte var till vår socialdemokratiska belåtenhet. För visst är det bra att Täby nu åter tar emot nyanlända – men ett hotellboende som Täby park hotell kan vi socialdemokrater inte se som något annat än en akutlösning. Att bo så i två till tre år för en barnfamilj blir oerhört tärande och hindrar vanligt familjeliv och hållbara sociala relationer. Därför vill vi socialdemokrater nu se krafttag för att hitta andra boenden och kompletterande lösningar. Det handlar självklart om att vi måste planera och bygga socialt hållbart med permanenta bostäder med blandade upplåtelseformer och för andra grupper än välbeställda i Täby. Men – det handlar också om att vi bör fortsätta arbetet med att få fram tillfälliga lägenheter till barnfamiljer i form av modulbostäder, att kommunen bör anstränga sig ytterligare i kontakten med privata värdar och att göra det lätt för täbybor att hyra ut rum/del av bostad via kommunen. Vi måste använda hela verktygslådan när det gäller bostäder – både på kort och lång sikt.

Vi socialdemokrater reserverade oss mot det beslut som majoriteten tog att Täby kommun ska åta sig att bygga en skola åt den privata friskoleaktören Inspira-Fos. Kommunen har stora investeringar framför sig de kommande decennierna och att då ta på sig att bygga åt andra aktörer med de stora åtaganden som kommunen ändå har det är varken ekonomiskt hållbart eller en godtagbar inriktning för kommunen.

Stundtals gick debattvågorna höga i fullmäktigesalen, konstateras kan att det inte blev någon brukarombudsman eller någon delning av socialnämnden med en särkild äldreomsorgsnämnd. Synd då vi trots befolkningstillväxten har en åldrande befolkning och en brukarombudsman inom LSS skulle vara välbehövligt.

Var också i veckan gäst tillsammans med Camilla Jansson (S) KSO från Upplands Bro i ett panelsamtal på Sundal Collier som behandlande S syn på vinster i välfärden. Det var roligt med högt intresse och bra stuns i frågor och stundtals debatt om varför vi socialdemokrater inte kan låta saker vara som det är och kanske snarare skruva på systemen lite inom välfärden. Viktigt att komma ihåg i frågan om ordning och reda i välfärden och vinstjakten där – är att debatten hade inte funnits och varit så seglivad om det inte vore så att det inte fungerar bra som det är nu. Svenska folket har inte förtroende för den nuvarande ordningen, med rätt till ohejdat vinstuttag och lösa och olika regler med bristande insyn. Just därför kan nuvarande system inte kvarstå, det har bristande legitimitet. Vi behöver också en välfärd som styr mot jämlikhet för brukarna/medborgarna och som verkar mot segregation. Vill vi värna en offentligt finansierad välfärd måste det vara ett system med hög trovärdighet, som styr rätt och där våra gemensamma medel går till det de är avsatta för.

Jag tror att vi kan komma fram till en bra lösning där kommunerna får större möjlighet att ta sitt ansvar, insynen ökar och där privata såväl som ideella aktörer kan ha en plats om de accepterar att välfärden inte är en marknad som andra. Verksamheten, med dess samhällsnytta måste vara i fokus, inte vinst.

 

En trygg förskola är möjlig – vi behöver bara bestämma oss!

Täby är en av Sveriges mest välmående kommuner med ett bra läge i strax utanför Stockholm. Täby har en befolkning som utmärker sig som högutbildad, frisk och arbetsför. Så hälsan borde tiga still. Ändå kommer gång på gång orossignaler och medias intresse riktas mot vår kommun. Det handlar om våra yngsta invånare, förskolebarnen i Täby.

Nu kan vi återigen läsa om en täbyförskola i pressen. Den här gången heter den Myrlejonet ligger i Skarpäng och är en förskola med ca 100 barn, fördelade på fem avdelningar.  Förskolan drivs av friskolekoncernen Futura som driver förskolor och skolor i Stockholms län. Nu har föräldrar på förskolan kontakta politiker och press angående den bristande kvalité som råder där och som påverkar deras barn så att flera barn drabbats av oro och olust över att vara på sin förskola. Oron består bland annat i att personalomsättningen är oroväckande hög på förskolan. Det är ofta kort om personal vid hämtning och lämning. En stor andel av förskolepersonalen kan inte prata svenska och har därmed svårt att kommunicera med barnen. https://mitti.se/nyheter/foraldrar-engelsksprakig-personal/

Det ekar bekant. Tidigare år kunde vi i pressen ta del av föräldrar som larmade kring en annan förskola i Skarpäng Täby. Då hette förskolan Mörtsjöns förskola som drivs av friskolekoncernen Inspira-Fos och klagomålen som kom in handlade om brister så allvarliga att barn blev otrygga, för stora barngrupper och för hög personalomsättning. https://mitti.se/nyheter/tabyforskola-anmarkning-klagomal/

Det duger inte längre att vid varje fall förklara det som enskildheter och att därmed blunda för det mönster som finns. Det är dags nu att ställa frågan varför dessa situationer och återkommande klagomål uppstår? Klagomålen har en hel del gemensamma nämnare i form av hög personalomsättning, dvs personalen verkar inte vilja jobba kvar, barngrupperna är stora och som konsekvens blir barnen otrygga.

På en förskola är den absolut största ekonomiska posten löner till de som ska ta hand om, ge trygghet och pedagogisk omsorg åt barnen. Stora barngrupper betyder att huvudmannen pressar ner personalkostnaden. Samtidigt kan vi konstatera att Täby kommun inte vill ställa några krav på barngruppernas storlek eller främja mindre barngrupper genom villkorad förskolepeng. Istället ligger förskolepengen lågt i Täby och stora friheter ges till huvudmännen under valfrihetens flagg. Dessutom har Alliansen i Täby mildrat incitamenten för att ha behöriga förskolelärare anställda på förskolorna. Det är därför som upplagt för stora barngrupper och bristande pedagogik. Kommunen har ytterst sällan invändningar så länge inte klagomål från föräldrar inkommer. Det leder till att det att det kraftigaste incitamentet för förskolorna i kommunen blir, om ägarna så kräver, att generera överskott till sina ägare.

Detta är inte acceptabelt. Förskolebarn är en grupp som ofta har svårt att berätta/larma själva när en verksamhet inte fungerar bra. Om det slutligen blir uppenbart genom tex tillbakagång i utvecklingen, att tidigare trygga barn blir oroliga, att barnet inte vill gå dit etc. då har det redan gått för långt. Därför måste tillsynen skärpas.

Dessutom måste rätt incitament fås på plats i förskolan. De skattemedel vi sätter av ska gå till barnen och inte på olika sätt undandras verksamheten. Vi ser nu överskott som antingen läggs på hög, omfördelas till andra enheter inom koncernen eller delas ut som vinst. Följderna av den vilda västen som råder blir alltmer uppenbara.

Det positiva i kråksången är att det är möjligt med en god och trygg förskola till alla barn. Vi behöver bara bestämma oss! Låt de av oss alla gemensamt avsatta medlen gå till barnen.

Simmas långtifrån lugnt och långt till beslut i Alliansens Täby

Det blir allt rörigare i det allianstyrda Täby kommun- det senaste året har två kommunfullmäktige fått ställas in då det politiska styret inte lyckas få fram tillräckligt många ärenden till beslut. Samtidigt dras gång på gång ärenden först fram till beslut och sedan tillbaka. Senaste exemplet är beslut om den nya simhallen. Nu tillbakadraget och i skrivandes stund är det osäkert när beslut ska fattas om den nya simhallen. Kan det bero på att det nu hävdas av vissa inom Alliansen att det är dags att gå fram och börja hyvla kostnader i den efterlängtade simhallen som redan presenterats för medborgarna i Täby? 40 miljoner saknas i nuläget i projektet. Enda parti som är beredd att skjuta till pengarna är Socialdemokraterna – de övriga röstade ner vårt förslag om ytterligare medel. Och nu är simhallen försvunnen från beslutslistan igen.

Bostäder talas det och skrivs det också mycket om i Täby. Speciellt kommunstyrelsens ordförande håller en hög profil i ärendet. Ändå ligger vår s-motion ”Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag för hyresrätter” obesvarad ett och halvt år efter att den väcktes. Något datum eller plan för när allianstyret tänker sig att bereda och besluta om motionen är inte heller satt. Det blir synnerligen märkligt när det samtidigt betonas i tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen att ”Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.” Läser inte m, L, c, och kd handlingarna eller har de så fullt upp i sin röra att den ena handen inte vet vad den andra gör? Varför hänvisa till en kommunalag i egna tjänsteutlåtanden när den inte avses följas? Inget svar om något.

Nu planeras istället ett extra kommunstyrelsesammanträde den 19 juni. Förhoppningsvis finns något att besluta då? Eller inte. Alliansstyret simmar alltifrån lugnt.

När det jagas överskott till varje pris – kommentarer till en årsredovisning

Täby kommun uppvisar i sitt ekonomiska resultat för 2016 ett överskott om 139 miljoner, vilket motsvarar 4% av skatteintäkterna. Det uppkomna överskottet kommer för 2016 nästan uteslutande från verksamheterna.

Mot bakgrund av kommunens överskott bör det påminnas om något av det som utspelades sig i kommunen under år 2016.

Det var under år 2016 som det kom upprepade larmrapporter om bristande kvalité i förskolan. Föräldrar larmade om stora barngrupper, otrygga barn och hög personalomsättning. Även personalen larmade om att de var på bristningsgränsen. Täby kommun hade även 2016 fortsatta problem med att rekrytera och behålla behöriga lärare på alla nivåer inom skolan. Lärarförbundets kommunranking visade att Täby kommun låg på plats 261 av 290 när det gällde lärartäthet och plats 246 av 290 när det gäller behöriga lärare (baserat på officiell statistik från Skolverket). Visst borde Täbys kommuns förskolor och skolor kunna bättre än så?

Det har nu också visat sig att allt fler täbybor väljer bort insatser från hemtjänst trots att de beviljats den. Det är ett alarmerande underbetyg till den alltigenom privatiserade hemtjänsten. Ytterligare när det gäller omsorgen om våra äldre så saknade kommunen även 2016 korttidsplatser för äldre i Täby. När det gäller LSS så kommer alltfler rapporter från föräldrar till funktionsnedsatta barn att deras barn blir av med tidigare beviljade kortis då kommunen styr över dem på personlig assistans. Det är ett välkänt sätt som det går att spara pengar för kommuner inom LSS. Men varför driver kommunen detta besparingssätt inom LSS när socialtjänsten går med så stora överskott? Kostnader som skärs på våra mest behövande medborgares bekostnad. Varken liberaler eller moderater vill svara på den frågan.

Vid genomläsning av årsredovisningen för 2016 är det just socialnämnden som på ett betänkligt vis står ut med sitt överskott om 66.7 mnkr eller annorlunda uttryckt 6% av budgeterade medel.

Ett överskott nämnden har samtidigt som det vid årsskiftet var 14 barnfamiljer i Täby med sammanlagt 42 barn under 18 år som varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande. Det är inte acceptabelt och det skickar orossignaler kring hur verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde sköts och hur kommunen månar om de invånare som behöver kommunen mest.

Samtidigt uppstår som en följd av detta frågor:
Varför misslyckas man återigen med att prognosticera vad nämndernas verksamhet rimligen borde ha för kostnadsram? Och är det beräkningarna som slår fel? Eller är det behovsbedömningarna som ändras och avviker från vad politiken beslutat? I så fall varför? På dessa frågor vi socialdemokrater inga svar.

Det kan konstateras att täbyborna inte har fått den välfärd de borde kunnat få i enlighet med avsatta medel och mål. Det uppkomna överskottet i verksamheterna visar på att vi kunde haft ett annat Täby 2016. Med en attraktiv barnomsorg och hemtjänst. En skola som förmår att i högre utsträckning rekrytera behöriga lärare. Mindre grupper/klasser i förskola och skola. Korttidsplatser inom kommunen till de grupper som har behov och så önskar. Och vi borde självklart vara en kommun där barnfamiljer inte hänvisas till boende på vandrarhem.

Slutligen, inte heller 2016 har Täby kommun under alliansstyret hållit den förväntade och budgeterade takten i sina investeringar. 35% av investeringsbudgeten kom till användning. Så har det sett under en följd av år nu.
I kommunen pågår flera stora projekt, såväl planering och byggande av nya områden som enstaka projekt. Och fler projekt står på kö. Det duger inte att år efter år skylla på staten, byggregler och allt annat än eget ansvar.

Täby har nyligen i Sverigeförhandlingen fått det glädjande beskedet om förlängning av Roslagsbanan in till city – i utbyte ska det byggas drygt 16000 bostäder i de centrala delarna av Täby. Det förpliktigar! Nu måste investeringsbudgeten börja jobba och bli verklighet om bostadsbyggandet och utvecklingen av Täby till regionkärna inte ska stanna vid ett luftslott.

Om än ett till ytan putsat luftslott med stora överskott.

Sista dagen på stationsvägen 13 och snart första dagen i Täby C

Så kom den då sista arbetsdagen på kommunhuset på Stationsvägen 13 i Roslags Näsby. Nu är kilovis med papper kastade och kartonger packade. Och ja jag är lite trött. Men det har också gjorts nostalgiska små upptäckter i lådor och mappar. Och annat kommer fram i ljuset och framstår som hopplöst föråldrat. Bilder och broschyrer blir tydligt gamla fort och känns hopplöst omoderna efter bara några år.

Efter påskhelgens ledighet är det första arbetsdagen i det nya kommunhuset i Täby C. Jag ser mycket fram emot att sitta där mitt där täbyborna rör sig i vardagen och hoppas det ger möjlighet till många spontana möten påntorget och fik i närheten. Men jag tar också gärna emot besök över en kopp kaffe och pratar framtidsfrågor för ett bättre Täby där vi bryr oss om varandra.

Så hör av dig – jag tar gärna en fika med dig!