Kategoriarkiv: bostadspolitik

Kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare

Täbys kommunrevision har tillsammans med KPMG granskat Täby kommuns integrationsarbete med nyanlända i rapporten: ”Granskning av kommunens arbete med integration av nyanlända” (juni 2018)

I rapporten framförs påpekanden om brister i kommunens verksamhet med integration av nyanlända. Det är en läsvärd rapport och jag instämmer till fullo med revisionsrapporten påpekande att mottagandet av nyanlända på K30  inte är ändamålsenligt ur integrationssynpunkt. Att samla alla nyanlända på i stort sett ett ställe är inte att verka för en god integration med oss övriga täbybor, det är istället segregation. Vi talar här inte heller om någon tillfällig nödlösning utan den lösning som det planerats för och som enlig moderaterna ska gälla. Det duger inte!

I rapporten konstaterar också revisionen att K30 (f.d. Täby Park hotel, så benämnt i folkmun) inte är att i praktiken betrakta som ett fullvärdigt boende. Här finns bland annat inte möjlighet att laga mat och äta i sin bostad med sin familj. Vanligt familjeliv blir omöjligt för dem som bor här. Ett boende som ska vara under hela etableringstiden om 2 år. Därefter finns som understryks i rapporten inget planerat för dem.

Täby kommun har inget allmännyttigt bostadsbolag och saknar dessutom en långsiktig strategi för att möta bostadsbehovet av nyanlända och för att följa lagstiftningens krav. Det är intressant att nu har även kommunens egen revison dömt ut moderaternas bostadspolitik i Täby.

Det duger inte och kan aldrig vara acceptabelt att välja bort vissa invånare. Kommunen har ansvar för alla sin kommuninvånare. I dagens moderatstyrda Täby får inte de nyanlända plats och inget görs för att bereda dem bostäder i kommunen. Inte heller unga vuxna utan tjock plånbok planeras det för eller för den delen mindre resursstarka hushåll. Nu tvingas allt fler grupper ut ur kommunen.

För att motverka den reservatsbildning i Täby som moderaterna vill uppnå, där andra kommuner få betala för och bygga bostäder till delar av Täbys kommuninvånare som inte är stadda vid kassa så måste vi bygga fler bostäder som är nåbara för fler. Det behövs en långsiktig och ansvarstagande planering. Fler hyresrätter och återupprättandet av ett allmännyttigt bostadsbolag i Täby.

Nuvarande situation är ett kapitalt misslyckande. Men vad krävs för att moderaterna och deras allianskollegor ska börja vilja ta ansvar för även de kommuninvånare som inte är ekonomiskt resursstarka? Tystnaden är talande.

 

 

Annonser

Bostäder för alla inte bara för vissa

I veckans Mitti Täby får vi lokala företrädare för de olika partierna berätta om våra respektive partiers syn på hyresrätter. Det blir då väldigt klart att för den täbybo som vill se ett Täby där unga kan flytta hemifrån, äldre till en mer lättskött lägenhet, där även den som haft mindre tur i livet kan bo i vår kommun och där den som arbetar inom Täbys omsorg och handel också kan bo i vårt Täby. För den finns det bara ett alternativ i när det gäller att lägga sin röst i höstens val: Socialdemokraterna.

Vi är det enda täbyparti som vill satsa på en kraftigt ökad andel hyresrätter i det nya som byggs. Minst 30 % säger vi. Det behövs i den snedsits om fördelningen av olika upplåtelseformer som Täby hamnat i genom decennier av moderaternas politik.

Vi välkomnar privata fastighetsägare till hyresrätter till Täby, men det som vi framförallt måste prioritera nu är att Täby åter får ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Endast så kan vi få en fungerande bostadsförsörjning där de bostäder som kommer till i ett expanderade Täby i mycket högre grad än idag möter de faktisk behoven som finns. Nu när vi bygger nytt har vi en gyllene chans att rätta till det som blivit fel i Täbys bostadspolitiken i Täby. Den chansen vill vi Socialdemokrater ta!

Nu är det dags för ett Täby med bostäder för alla!

Vill du själv jämföra vad de olika partierna säger om hyresrätter i Täby? Se: https://mitti.se/val/sager-politiker-hyresratter/?omrade=taby

Varför om och om igen dessa ungdomsbostäder?

Nu på senaste kommunfullmäktige försvarade vi Socialdemokrater vår motion om att Täby kommun bör låta bygga ungdomsbostäder som kommunal hyresrätt. Som väntat och tyvärr fick den avslag av den moderatledda Alliansen. De anses inte att det behövs några särskilda ungdomsbostäder av någon sort och att det duger gott med andra planerade bostäder. Dessutom verkar de inte längre tycka att det är ett problem att så många unga vuxna täbybor inte kan finna en bostad här. Men varför tycker vi Socialdemokrater att det är så viktigt?

Jo, för att: Täby kommun planerar de närmaste 20 åren att det ska byggas drygt 15000 bostäder i kommunen. De mesta av det som planeras att byggas i den nya regionala kärnan Täby är flerbostadshus med bostadsrätter. Detta samtidigt som Täby kommun är en av de kommuner i landet som har högst andel bostadsrätter, 89 % (SCB 2014).

Som det är i dag har vi i Täby kommun en bristande social hållbarhet och en snedvriden åldersfördelning. Fokus Bäst att bo 2016 visar att Täby kommun tillhör de kommuner i Sverige som har den allra största utflyttningen av unga mellan 15-24 år. Kommunen har låg arbetslöshet och närhet till såväl Stockholms city som KTH, Karolinska institutet och Stockholms Universitet. Täby borde genom sitt läge vara en attraktiv kommun för unga vuxna. Här borde många unga vilja bo och rent statiskt så skulle de bosätta sig här.

I ”Täbylyftet Nästa steg i förverkligandet av den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge”
Examensarbete av Hans Guldevall KTH, 2013 belyses bland annat situation med bristen på boenden för åldersgruppen 20-35 år i kommunen och hänvisas bland annat till kommunens översiktsplan (Täby kommun, 2009) beskrivs detta som en utmaning och vidare förklarar man att den tillkommande bebyggelsen bör utformas för att attrahera denna åldersgrupp.

I examensarbetet redovisas också en intervjustudie som Täby kommun gjort med elever på Åva gymnasium där bland annat frågan ställs om de skulle kunna tänka sig att bo i Täby när de flyttar hemifrån. 12 % svarade att de kunde det. (s.349) Samtidigt konstateras i sammanfattningen att ”Att det finns ett samband mellan bristen på boende i åldern 20-35 i Täby och ungdomars attityd till framtida bostadsort” (s.36)

Ett boende i Täby ses av många unga helt enkelt inte som möjligt och därför är de inte något som de kan välja.

I Täby kommuns Översiktsplanen för Täby kommun 2010-2030 beskrivs åldersfördelningen i kommunen som en av våra utmaningar. Vi kan där se tydligt att det är ett tydligt underskott i kommunen på invånare mellan 20-30 år. I Översiktsplanen står att läsa. ”En utmaning är att behålla en större andel av ungdomarna i åldersgruppen 20-35 år som idag lämnar kommunen. Den tillkommande bebyggelsen bör utformas för att attrahera denna åldersgrupp.” (s.13) Vi kan krasst konstatera att så sker inte idag och visst är det lite konstigt att moderaterna inte instämmer i sin egen Översiktsplan för Täby?

Det är en tuff bostadssituation i Stockholmsregionen. Och alldeles särskilt svår för de som inte har stora inkomster, fast anställning eller ett eget större kapital. Det vill säga som många unga vuxna har det i början av sitt vuxenliv. När vi då ser till de nya bostäder som planeras att byggas i Täby kommer dessa inte att bota den akuta bostadsbrist som finns för våra ungdomar. Just därför vill Socialdemokraterna i Täby se att Täby kommun bygger särskilda ungdomsbostäder.

I många kommuner runt om i landet och även i Stockholmsregionen finns det särskilda ungdomsbostäder. Det är bostäder i form av hyreslägenheter, ofta i det kommunala bostadsbeståndet, som upplåts till unga vuxna under ett antal år. En vanlig åldersgräns för att få bo i lägenheterna är 18-26 år. Lägenheterna som ofta är 1:or, ibland 2:or är oftast mindre till ytan än ordinarie hyresrätter och bostadsrätter och har enklare materialval. Det finns många framgångsrika exempel på detta. Ungdomsbostäder löser inte alla problem – men de kan vara en viktig pusselbit bland flera andra.

Det är inte rätt och hållbart att vi bygger ett Täby där våra unga inte får plats. När Täby bygger nytt och ger plats för nya invånare måste vi bygga för alla, även för våra unga!

Några kommentarer till den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby

Vi Socialdemokraterna ställer oss positiva till att utveckla de centrala delarna av Täby och dess utveckling till regionkärna i nordost. Det är utveckling med fler bostäder, verksamheter och samhällsservice än vad den nuvarande översiktsplanen medger.

Som del i förarbetena med den fördjupade översiktsplanen bjöds medborgarna in för att uttrycka sina preferenser kring vad som behövs utöver det som finns i centrala Täby idag och fick också möjlighet att markera vilka platser som idag finns som värdesätts särskilt. I medborgardialogen ”Bästa Täby Tyck till om centrala Täby” (utförd av Spacescape AB) som genomfördes med webbenkät och dialogmöten kom många värdefulla synpunkter fram. Webbenkäten fick över 700 platsbeskrivningar och ca 80 personer deltog i dialogmötena. Dialogen finns på Täby kommuns hemsida: http://www.taby.se/stadskarnandialog. För att titta närmare på resultaten kan du titta här: http://dialog.spacescape.se/taby/ I rapporten går bland annat att läsa i sammanfattade iakttagelser från dialogens resultat; redogörelser i form av synpunkterna från webbenkäten och samtliga dialogmöten som sammanställts genom en kvalitativ bedömning.

Till exempel står att läsa: ” – Efterfrågan på en större mångfald av upplåtelseformer och bebyggelsetyper med fin arkitektur och kvalitet är ett enhälligt resultat från samtliga möten. Hyresrätter, studentbostäder och billiga bostäder för ungdomar, frånskilda, nyanlända och äldre upplevs vara en bristvara. Den nya bebyggelsen får gärna bestå av mindre lägenheter, nära stationer för kollektivtrafik, som fungerar för olika stadier i livet.” (s.60)

Nu finns ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna som just nu är ute på samråd till medborgarna. Från Socialdemokraterna ser vi att den tidiga medborgardialogen i högre grad hade kunnat få ge avtryck i detta förslag tex. i form av högre andel hyresrätter och mindre dyra bostäder för grupper i behov detta. Vi vill därför återaktualisera den tidiga medborgardialogen som medskick i samrådet. Täbyborna har rätt i att för ett mer socialt hållbart Täby behövs det byggas såväl en högre andel smålägenheter och hyresrätter med rimliga hyror.

Vi ser i den fortsatta processen fram emot ytterligare dialog med Täbyborna och att deras synpunkter tas tillvara på ett gott vis i formandet av framtidens Täby.

 

Västra Roslags Näsby och sagan om Bananhuset

Efter många år så var det till slut dags för detaljplan för Västra Roslags Näsby. Täby planerar för fler invånare och det är bra.

Från Socialdemokraternas sida kan vi konstatera att det har varit en lång process fram till detaljplan och en hel del förändringar som inte alltid varit transparenta eller förutsägbara. En del av det som förändrats är; antal bostäder, karaktären på området, hur det ses på vikten att bevara byggnader inom planområdet, området yttre gränser. En del grundläggande fakta fattades också många år in i planeringsprocessen som t.ex. att området är delvis omgärdat av sekundär transportled för farligt gods. Sammantaget gör det att Västra Roslags Näsby har förändrats i omgångar långt ifrån det uppdrag som gavs i arkitekttävlingen 2010,”Visionen är att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsdel med ca 600 bostäder och med inslag av verksamheter.” (s.4 tävlingsprogrammet). Vidare beskrivs hur den äldre delen av kommunhuset ska bevaras och övrig bebyggelse prövas i gestaltningen.

Rätt historieskrivning är, vad än de borgerliga säger att det var efter prövning i gestaltning och efter reaktioner och dialog med Täbyborna som det togs beslut om att bevara Blåklinten 1, även kallad Bananhuset. En antikvarisk utredning beställdes av Täby kommun 2012 ”BEBYGGELSE I VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY TÄBY KOMMUN 2012-08-10”. Den gjordes av AIX ARKITEKTER AB och visade på det höga kulturhistoriska bevaransvärdet hos fastigheten Blåklinten 1. Fastigheten konstaterades också vara välbevarad och skulle få stå kvar som en av årsringarna i området. Även Elverket och några andra byggnader i området skulle bevaras.

Det rådde därefter politisk samsyn under valåret 2014 och fram till hösten 2015 att Blåklinten 1 skulle stå kvar. Plötsligt oktober 2015 ändrade de borgerliga partierna inställning i frågan, Blåklinten skulle nu rivas. De har därefter hållit fast vid att fastigheten ska rivas, men däremot bytt fot ett antal gånger om hur de motiverar sin ståndpunkt. Det har hävdats att det är på grund av den riskklassade vägen och att enda lösningen är att dra in bebyggelsen på ett sådant sätt att Blåklinten 1 måste bort. Det har hävdats att fastigheten är i så dåligt skick att den inte skulle klara av att det byggs runt den, att grunden är för dålig, att det egna underhållet är eftersatt och kostar för mycket, att sopbilar och utryckningsfordon inte kommer att kunna nå byggnaden, att fastigheten förlorar sitt kulturhistoriska värde om en bygger runt den och därför nu inte längre är bevaransvärd. Vi socialdemokrater har tidigare under processens gång motsatt oss rivning just för att alliansföreträdarna inte kunnat visa att den är nödvändig och att den på flera sätt tillför värden i Täby. Vi hade också föredragit en delvis annan utveckling av området.

Slutligen har alliansföreträdarna nu landat i att fastigheten Blåklinten 1 skall rivas med skälet; att ge plats åt fler bostäder. Kanske borde de varit ärliga och sagt så från början och inte invaggat boende och övriga Täbybor i falska förhoppningar?

Men trots allt är det beklagansvärt och svårförståeligt med den frenesi som borgerligheten till varje pris vill få bort byggnaden från området. Det är en byggnad som förknippas starkt med området, den är kulturhistoriskt intressant och i grunden välbevarad och den rymmer en efterfrågad bristvara i Täbys bostadsbestånd – allmännyttiga hyresrätter med låg hyra. Hyresrätter av en sort som inte av allianstyret avses ersättas. Och här finns en brist – för att trots att det planeras för byggande av bostäder i Täby är det som nu måste lyftas för att få en socialt hållbar kommun är att vi inte bara vi bygger bostäder utan för vilka vi bygger. Vi måste framförallt bygga för de med störst behov!

Sammantaget rymmer borgerlighetens hantering av ärendet Västra Roslags Näsby många bristfälligheter i planering, kommunikation och transparens gentemot medborgarna om vad som egentligen är avsikten och strävas efter med området. Vilka utsagor kan Täbyborna lita på? Hur kan vi undvika liknande scenarier i framtiden? Hur kan vi verka för att faktiskt bevara årsringarna i det växande Täby i form av fastigheter och bevaransvärda miljöer? Hur kan vi värna den sociala hållbarheten i ett växande Täby och t.ex. ersätta de allmännyttiga hyresrätter som nu försvinner med nya? Hanteringen är allvarlig och riskerar att undergräva förtroendet för politiken. Därför vill vi socialdemokrater se en utredning av hanteringen av Västra Roslags Näsby. Kanske av förklarliga skäl motsatte sig den moderatledda Alliansen det.

Ordning och reda, framtidstro och hyresrätter – så vill vi ha det!

framtidstro

Den senaste tiden har vi Socialdemokrater i Täby anklagats av Gripestam (M) för att ha en politik som riskerar att leda till att 10000 Täby elever skulle få byta skola. Han hävdar det mot bakgrund av vi har uttryckt stöd för huvuddragen i Reepalus utredning Ordning och reda i välfärden och de förslag som där uttrycks om att ett vinsttak bör införas i den skattefinansierade välfärden. Viktigt att komma ihåg i den debatt som nu böljar fram och tillbaka nu är varför utredningen tillsattes. Den nu existerande ordningen är inte bra och fungerar illa.
Vi ser det som mycket angeläget att våra offentliga medel och avsatta resurserna går till den välfärd de är avsedda till. Det är nödvändigt med vinstbegränsning och starkare styrning och reglering av välfärdssektorn än idag. Detta både för att upprätthålla legitimiteten i systemet med skattefinansierad välfärd och för att inte slösa med våra gemensamma medel. Pengar som sätts av oss alla till skolan ska gå till just skolan – lärare och elever.
Det nuvarande systemet angående offentligt finansierade privat utförda välfärdstjänster är ett vilda västern liknande system som förstärker segregation och har alltför låg insyn och kontroll. Detta trots att vi hela tiden bygger upp allt större kontrollapparater. Vi har idag ett system som uppmuntrar till tävling om lägsta godtagbara kvalitet. Ett system som inom skolan leder till betygsinflation. Så kan vi inte ha det.
Så hur är det då med skolorna här i Täby som kan tvingas läggas ner och det ska enligt moderaterna vara ett scenario som hotar 10 000 täbybarn? Två saker kan konstateras. För det första, moderaternas syn på drivkraften för de fristående skolorna, vinstmöjligheterna förutsätts vara i centrum och andra drivkrafter som pedagogik och väringsbaserad drift anses inte finnas i särskilt hög grad. Men vi socialdemokrater instämmer inte i den dystra synen på de seriösa friskolornas drivkrafter. För det andra, med nuvarande system så hotas alla förskolor och skolor av nedläggning och alla barn/elever riskerar detta. Detta på grund av den instabila kvasimarknad som råder IDAG inom skattefinansierad förskola och skola. Skolor och förskolor läggs med regelbundenhet ned runt om i vårt land och i Täby. Detta är den situation vi har nu! Samtidigt vet vi genom studier att en av de saker som inverkar tydligt menligt på barns lärande är just skol- och klassbyten, speciellt för yngre barn. Det som behövs är klart: mer ordning och reda i välfärden och mindre nyliberalism.
I måndags anmäldes planeringunderlaget för Täby kommun till fullmäktige. I det målades det med dystra färger kring de prövningar som Täby kommun har att utstå och bemästra. Här aviseras oro för framtiden och kommande behov av riktade besparingar, effektiviseringar, outsourcing och omprövning av verksamheter om kommunen ska kunna klara av att ge god service till sina medborgare. Det känns en aning udda att ta del av dessa skrivningar. Ekonomin i Sverige och i synnerhet Stockholmregionen går som tåget. Täby kommun har ett av landet högsta skatteunderlag, även efter den av täbymoderaterna så illa omtyckta utjämningsskatten så har Täby mer i skatteinkomster. Tillväxten är stark, byggherrarna köar för att få bygga i Täby, ändå denna pessimism. Det om något är oroande, att styret i Täby inte förmår ser vilken god sits Täby kommun sitter i.
Vi socialdemokrater ser med stor tillfredställelse att bostadsbyggandet i Täby Park på det gamla Galoppfältet nu tar sin start. Extra roligt och välbehövligt är att ett helt kvarter nu kommer att byggas med hyresrätter. Täby kommun har idag en mycket låg andel hyresrätter. Men Täby behöver hyresrätter, alla varken vill eller kan köpa en bostad. Många av Täbys unga har inte möjlighet att bo kvar i kommunen med den brist på hyresrätter som är nu. Vi socialdemokrater har opinionsbildat och drivit på för byggandet av hyresrätter i kommunen under mycket lång tid. Det har varit i mycken motvind. Men nu kan vi äntligen se ett genombrott då det folkliga trycket för hyresrätter blir allt starkare i vår kommun. I första etappen kommer det totalt att byggas ca 185 hyresrätter vilket ger en andel på ungefär 35% hyresrätter.

Det blir nu viktigt att Täby fortsätter på den inslagna vägen med en rejäl andel hyresrätter även i den fortsatta utvecklingen av Täby Park! Så kan även unga och andra som varken kan eller vill lägga stora kontantinsatser få bo i vår kommun. (S)å vill vi ha det!

Ta chansen – bygg för Täbys unga!

Så bygger vi ett bättre Täby
Så bygger vi ett bättre Täby

Sista loppet på Galoppen har gått och nu har vi chansen att bygga framtidens bostäder i Täby.

Bostadsbristen är akut – inte minst för våra unga vuxna. Vi har nu under lång tid sett hur lägenhetspriserna skjutit i höjden och blir alltmer onåbara för unga. Här i Täby har antalet hyresrätter också minskat från en tidigare låg andel på grund av ombildningar av hyresbostäder till bostadsrätter. Och nya hyresrätter tillkommer inte i tillräcklig mängd. I Fokus Bäst Att Bo (2016) lyfts fram att trots att Täby ligger i storstadsregion ligger kommunen på plats 109 av landets 290 när det gäller att vara en attraktiv kommun för unga att bo i. Bostadssituationen är stor del i detta. Unga tvingas flytta härifrån.

I Täby Park f.d. galoppfältet, planeras nu för minst 6000 bostäder. Men Täbys alliansstyre prioriterar där, liksom i övriga kommunens nybyggnadsområden, bostadsrätter. Detta trots att det redan finns gott om bostäder med äganderättighet i vår kommun. Nu säger allianstyret att planerna är att 10-15 % av bostäderna som ska byggas ska bli som privata hyresrätter i Täby Park. Nog är det bra med det tillskottet av hyresrätter, men tyvärr finns inget som garanterar att de förblir hyresrätter och inte ombildas efter ett antal år. Det är en utveckling som vi tidigare sett i tex Hammarby Sjöstad i Stockholm. Vi socialdemokrater har länge krävt att minst 30% av de nya bostäderna som byggs bör vara hyresrätter i olika former. Bostäderna bör ha en rimlig prisbild. Men vi vill även att kommunala hyresrätter byggs då endast så kan vi säkra att de förblir hyresrätter. Hyresrätter behövs i Täby nu, men även i framtiden.

Så planerar nu det moderatledda allianstyret för att via markanvisning sälja tre kvarter av den kommunala marken på galoppfältet. Men, låt oss vara tänka ett steg till och behålla marken i kommunens ägo och här bygga kommunala hyresrätter. En del av dessa bör anvisas som särskilda ungdomsbostäder. Vi har nu ett gyllene tillfälle som vi inte bör låta passera.

Vi kan av erfarenhet från såväl Täby som övriga Storstockholm konstatera att det inte räcker att politiken förlitar sig på den öppna marknaden. Det leder inte sällan till att förstärka, snarare än att bryta, segregerande boendemönster i vår region. Vårt samhälle dras itu och människor separeras alltmer utifrån ålder, bakgrund och ekonomiska resurser. Det är tvärtemot vad vi behöver. Vi behöver ett samhälle, ett Täby som håller ihop och där vi kan bo, arbeta och mötas i vardagen.

Det är nu dags att Täbys politiker tar ansvar för bostadsutvecklingen i kommunen och säkerställer att vi bygger ett socialt hållbart Täby.

Ta chansen – bygg kommunala hyresrätter, så våra unga får någonstans att bo!