Underlätta samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och skolan

imageInför Socialdemokraternas partikongressen 2017 skrev jag en motion om psykisk ohälsa hos unga och närmare bestämt gymnasieelever. Jag skrev motionen (D655) utifrån mina drygt 10 års erfarenhet som gymnasielärare och att genom åren ofta haft min huvudsakliga tjänstgöring som lärare och mentor i elevgrupper med psykisk skörhet/ohälsa. Det är en förmån att få arbeta med unga människor, även när det ibland blir tungt. Men genom åren kände jag en tilltagande frustration över att det arbeta som skola, elev, vårdnadshavare och BUP lade ner gemensamt för att stödja och möjliggöra en skolgång ofta gick i stöpet i tredje årskursen. Ibland bara några månader innan en planerad studentexamen. De krav som ställs på våra psykiskt sköra elever blir ofta alltför höga efter artonårsdagen. Det ville jag lyfta i min motion där jag föreslår att en mer flexibel åldersgräns införs inom barn- och ungdomspsykiatrin, så att eleven kan fortsätta sina upparbetade kontakter och samarbeten tills skolgången är slutförd.
Sedan jag skrev motionen sensommaren 2016 har frågan om hur vi kan möta och bättre hantera den psykiska ohälsan i vårt samhälle lyfts alltmer i debatten och den socialdemokratiskt ledda regeringen har varit aktiv i att prioritera upp frågan allt högre på dagordningen som den viktiga hälsofråga den är både ur ett individ som ett samhällsperspektiv. Regeringen satsar en miljard på den psykiska ohälsan vilket är 280 miljoner mer än den borgerliga regeringen gjorde och därtill arbetas med översyn för bättre samarbete. Det är med glädje jag läser den vikt som partistyrelsen i sitt utlåtande över motionerna fäster vid frågan om psykisk ohälsa. Så mycket mänskligt liv och möjligheter förslösas i det stuprörstänkande som idag finns kring en av våra största folkhälsofrågor – men det kan vi och kommer vi att ändra på.
Läs gärna min motion som Täby arbetarekommun antog som sin egen och som har besvarats av partistyrelsen.

MOTION D655
TÄBY ARBETAREKOMMUN
Underlätta samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och skolan.
Flertal rapporter de senaste åren visar att vi har en ökande psykisk ohälsa hos barn och unga i Sverige. Andelen unga i åldern 16-24 år som har psykiska besvär har ökat på ett alarmerande vis och enligt undersökningar har omkring en femtedel av unga besvär. Det påverkar såväl livskvalité som framtida levnadsförutsättningar för en stor grupp unga människor.
Vi vet att skolprestationer och skolmiljö har en tydlig koppling till ungas ohälsa. Vi vet att andelen elever som började gymnasieskolan hösten 2008 och som hade fullföljt utbildningen inom fem år var 78,1 procent. Det innebär att 21,9 % av de unga ej klarar av gymnasieskolan av olika skäl. Unga med psykisk ohälsa kan på goda grunder antas vara överrepresenterade i gruppen.
Unga upp till 18 års ålder får psykiatrisk hjälp och stöd av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Skolan och BUP är ålagda att samverka kring barns och ungdomars hälsa för att åstadkomma en så god behandling och livssituation kring den unga som möjligt. Svenska och internationella forskningsresultat och utvärderingar visar att god hälsa och utbildning är bland de viktigaste skyddsfaktorerna för att må bra och klara sig bra senare i livet. Det gäller alla barn och unga men är särskilt viktigt för de mest sårbara och utsatta barnen och ungdomarna. Samtidigt visar studierna att det ofta finns problem med att få till stånd samordnade insatser mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.
För gymnasieelever som med psykisk ohälsa/sjukdom som klarar av att på hel eller deltid med stöd bedriva studier och delta i skolan verksamhet uppstår situationen under deras skolgång att de fyller 18 år under sina gymnasiestudier. 18 år är gränsen för barn- och ungdomspsykiatrins åtagande och gymnasieeleven överförs då för behandling i vuxenpsykiatrin. Det innebär för den skolan och den unga att på 18-årsdagen får skolan inte längre utan elevens medgivande kontakta elevens föräldrar för att delge oro kring eleven. Elevens kontakt med BUP avbryts och därmed även de kontakter som skola, elev och BUP upparbetat. I det läget åläggs eleven/den unga med psykisk ohälsa att själv tillse att upprätta och bibehålla nya vårdkontaktar med vuxenpsykiatri och eventuellt samarbete med skola enligt ny eller tidigare plan.
Det är för många ungdomar som fyller 18 år en stor utmaning att från sin 18-årsdag ta ansvar för sina myndighets-, vård och skolkontakter. Kraven på prestation blir här än större på gruppen unga med psykisk ohälsa. Kostnaden, i såväl ekonomiska tal som i lidande, för om information, kontakter och samarbete inte upprättas och bibehålls kan bli mycket stor för den enskilda och på sikt för samhället som helhet.
Om den unga istället hade möjlighet att behålla sina BUP-kontakter under sin skolgångstid i de fall de har ett etablerat samarbete med skolan, skulle en större stabilitet i skolgången och stödfunktioner kring denna kunna uppnås. Det skulle innebära att det måste vara möjligt att vara inskriven på BUP även efter 18-årsdagen. Det skulle kunna vara ett medel för att uppnå en högre grad av slutförda gymnasiestudier för gruppen unga med psykisk ohälsa och därmed stärka gruppens utsikter till en god start på vuxenlivet med en förbättrad prognos till vidare studier och inträde på arbetsmarknaden. Vilket i sig även kan ha en preventiv effekt på framtida psykisk ohälsa

Partikongressen föreslås besluta:
D655:1 att Socialdemokraterna arbetar för att barn- och ungdomspsykiatrin får mer flexibla åldersbestämmelser och där dessa samordnas med individens tillhörighet till gymnasieskolan, så att upparbetade samarbeten kring vård-skola kan bibehållas under den ungas skolgång

Annica Gryhed Täby arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.