Nödvändigt med en professionell och oberoende revision av kommunerna

I Sverige hanterar kommunerna stora delar av välfärdssektorn och cirka två tredjedelar av den offentliga verksamheten genomförs idag av kommunerna. Samtidigt är kommunernas verksamhet och styrning i mycket okänd för den vanlige medborgaren. De som ska granska den kommunala verksamheten och pröva om de förtroendevalda har utfört sitt arbete på ett bra sätt är av fullmäktige valda kommunala revisorer. Dessa väljs och har nominerats av de olika partierna.
Revisorernas granskningsuppgift omfattar all den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Deras uppgift är att pröva om den kommunala verksamheten:

• sköts på ett ändamålsenligt sätt och
• från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
• om räkenskaperna är rättvisande och
• om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Det system som vi nu har i våra svenska kommuner innebär att politiker granskas av politiker. På den lokla nivån är den partipolitiska aktiva skaran inte särskilt stor. Alla känner eller känner till varandra. De lokala politikerna fattar i nämnder och styrelser de beslut som sedan verkställs i de kommunala verksamheterna.

Den kommunala verksamhet som de kommunala revisorerna i sin tur ska granskar är en mycket stor sektor som består av den politiskt styrda kommunala förvaltningen med både dess styrning, eget ägande och egenregi av verksamheter. Vi har också alltmer i kommunerna av upphandling av tjänster och drift. Våra moderna kommuners verksamhet är komplex och hanterar stora ekonomiska belopp årligen. Kommuner och dess verksamhet är nu något helt annat än på 1800-talet.

Ur medborgarnas och demokratins synvinkel är det centralt att tilliten till våra system upprätthålls. Vi vill vara säkra på att den kommunala verksamheten leds effektivt och i enlighet med demokratiskt fattade beslut och är fri från korruption. En revision som granskar den kommunala verksamheten och som för alla framstår som oantastligt oberoende och med hög trovärdighet är av yttersta vikt. Därför bör dagens system med politisk valda kommunala revisorer ändras. Dagens ordning fungerar inte och kommer i längden inte heller kunna upprätthålla allmänhetens förtroende.

I Täby kommun har det redan nu gått så långt med det charadartade oberoendet som den kommunal revisionen ska ha att den sammankallande i den kommunala revisionen har avsagt sig sitt uppdrag mitt i mandatperioden. Det politiska oberoendet gick inte längre att upprätthålla i revisionen. Arbetet går inte längre att beteckna som sådant att ledamöterna förhåller sig politiskt oberoende till varandra i enlighet med kommunallagens intentioner. Är detta måntro ett enstaka olycksfall i arbetet i Täby?

Självklart kan revisionens sammansättning av såväl individer, antal och representation spela roll. Men, det grundläggande problemet är större än så. Det finns inget i vår nuvarande modell som förhindrar svågerpolitik och politisk hänsyn i den kommunala revisionen. Tvärtom systemet och den kommunala politikens och styrets villkor och funktionssätt verkar åt en kommunal revision som inte står fri från politisk hänsyn. En annan ordning krävs.

Vad kan då nu göras för att få en bättre ordning? Att i varje kommun inrätta oberoende revisorer som granskar den kommunala verksamheten ter sig inte som en rimlig lösning, då verksamheten i de flesta kommuner troligen inte kommer upp i tillräcklig volym för att vara försvarbar. För att upparbeta kompetens och kunna arbeta effektivt med kommunernas revision torde revisioner som täcker in flera kommuner vara en mer gynnsam ordning. I regionerna ryms kommuner och regionen kunde vara ett sådant paraply som en oberoende professionell revision kunde verka under.

Mot bakgrund av detta har jag skrivit en motion till Socialdemokraternas partikongress där jag yrkar att vårt parti ska arbeta för att det kommer till stånd en utredning som speciellt ser till den kommunala revisionens funktion och villkor. En utredning som dessutom undersöker möjligheterna till och tar fram en modell till politiskt oberoende professionell revision av kommunerna på regional nivå.

Socialdemokraterna i Täby har ställt sig bakom min motion och jag hoppas på god diskussion på partikongressen. Men självklart också att i förlängningen en sådan utredning kommer till stånd.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.